Wolumen transakcji nieruchom*ości w Sharjah trafia do Dhs1,7b w kwietniu (2024)

Wolumen transakcji nieruchom*ości w Sharjah trafia do Dhs1,7b w kwietniu (1)

Raport pokazuje, że całkowita liczba transakcji w Sharjah w kwietniu osiągnęła 1632.

Zgodnie z „Raportem transakcji nieruchom*ości” wyemitowanych przez Departament Rejestracji Nieruchom*ości Sharjah, ujawniono, że wielkość transakcji nieruchom*ości w różnych regionach i miastach Sharjah osiągnęła 1,7 mld Dhs w kwietniu 2024 r., Z łączną liczbą transakcji 1 632 w różnych transakcjach6,5 miliona stóp kwadratowych całkowitej powierzchni transakcji sprzedaży.

Dane raportu odzwierciedlają i dowodzą rosnącego zaufania do nieruchom*ości Sharjah, atrakcyjności środowiska inwestycyjnego i ciągłego rozwoju.

Emirate okazało się jednym z najbardziej atrakcyjnych globalnych miejsc dla inwestorów.

W szczególności raport statystyczny pokazuje, że całkowita liczba transakcji w kwietniu osiągnęła 1632, z 579 w transakcjach sprzedaży, co stanowi 35,5 % całkowitej liczby transakcji.

Jeśli chodzi o transakcje hipoteczne, osiągnął 197, stanowiąc 12,1 procent całkowitych transakcji, o łącznej wartości 402,2 mln Dhs.Pozostałe transakcje wyniosły 856, co stanowi 52,4 % całkowitych transakcji.

Transakcje sprzedaży odbyły się w 89 obszarach dystrybuowanych w różnych miastach i regionach Sharjah.Te nieruchom*ości obejmowały grunty mieszkalne, komercyjne, przemysłowe i rolnicze.Jeśli chodzi o rodzaj nieruchom*ości handlowych, było 253 gruntów, 185 jednostek w wieżach i 141 transakcji na wbudowane tereny.

Ponadto całkowita liczba transakcji sprzedaży w mieście Sharjah osiągnęła 527, z największą liczbą transakcji sprzedaży w obszarze „Muwailih komercyjnym” z 114 transakcjami, a następnie obszar „RawDat al-Qart” z 55 transakcjami, „Al-Khan”Obszar z 45 i„ Hoshi ”z 32 transakcjami.

Pod względem wolumenu handlowego obszar „Muwailih Commercial” również znalazł się na szczycie listy z obszarem handlowym Dhs168,4 miliona, a następnie obszar „Al-Saja'a Industrial” z obszarem Dhs75,1 miliona, „Tilal” obszaru z DHS66.5 milionów i obszar „Hoshi” z 48,6 mln Dhs.

W regionach wschodnich i centralnych całkowita liczba transakcji sprzedaży osiągnęła 50, z których większość była w „al-Madina al-Qasimii” z 18 transakcjami, która była również najwyższym regionem pod względem wolumenu obrotu pieniężnego, który wyniósł DHS14.2 miliony.

Tymczasem w raporcie wyemitowanym przez Departament Rejestracji Nieruchom*ości Sharjah (Sharjah Rerd), w pierwszym tygodniu maja, pokazując wyniki nieruchom*ości w regionach i miastach Sharjah, ujawniono, że wolumen handlu gotówkowego osiągnął 332,4 mln Dhs 332,4 mln Dhs 332,4 mln Dhs, i zostały przeprowadzone przez cztery oddziały departamentu w Al-Dhaid, Khor Fakkan, Dibba al-Hisn i Kalba.Ponadto całkowita liczba transakcji w tych oddziałach osiągnęła 6732, przy łącznej powierzchni 10,1 miliona stóp kwadratowych w pierwszym kwartale 2024 r.

Omar al-Mansouri, dyrektor Departamentu Oddziałów w Departamencie Rejestracji Nieruchom*ości Sharjah, powiedział: „W ciągu ostatnich lat sektor nieruchom*ości w regionach środkowych i wschodnich był świadkiem ciągłego rozwoju, który rozszerzył horyzonty gospodarcze i oferował obiecujące możliwości”.

„Ponadto oba regiony odczuwają szczególną uwagę naszego mądrego rządu poprzez uruchomienie wielu projektów nieruchom*ości i rozwoju, szczególnie w turystyce, które przyciągały inwestorów z wewnątrz i poza ZEA, i znalazły odzwierciedlenie w rozwoju i dobrobycie sektoraW ostatnim okresie, jak widać w wynikach tego raportu. ”

Al-Mansouri dodał: „Zainteresowanie rządu Sharjah ciągłym rozwojem infrastruktury i przepisów miało pozytywny wpływ na wspieranie i rozwijanie sektora nieruchom*ości w Emirate z jego regionami i miastami”.

W szczegółach raportu Al-Mansouri poinformował, że wolumen obrotu w czterech oddziałach stanowi 3,3 % całkowitego wolumenu handlowego nieruchom*ości Sharjah.

Całkowity wolumen obrotu gotówkowego w oddziale „Al-Dhaid” osiągnął 146,2 mln Dhs, co stanowi 1,5 % całkowitego wolumenu obrotu.Podczas gdy osiągnął 114,8 miliona Dhs w oddziale „Khor Fakkan”, w tempie 1,1 procent, aw „Kalba” osiągnął 62 miliony Dhs, co stanowiło 0,6 procent.

Jeśli chodzi o oddział „Dibba al-Hisn”, zarejestrował 9,3 miliona Dhs wolumenu obrotu pieniężnego, który stanowił 0,1 procent całkowitego wolumenu obrotu oddziałów.Ponadto, i zgodnie z raportem departamentu Al-Mansouri wyjaśnił, że cztery oddziały przeprowadziły 143 transakcje hipoteczne, o łącznej wartości Dhs130,3 mln.

Jeśli chodzi o transakcje sprzedaży, Al-Mansouri powiedział, że oddział miasta „Al-Dhaid” odnotował 126 transakcji, które miały miejsce w 27 różnych obszarach, a łączną wartość 120,1 miliona Dhs.

„Al-Madina al-Qasimia” stanowiła największy udział w tej sprzedaży, z 70 transakcjami, które stanowiły 55,5 % całkowitej transakcji sprzedaży, podczas gdy pozostałe 56 transakcji było dystrybuowane na pozostałych 26 obszarach.

Wolumen transakcji nieruchom*ości w Sharjah trafia do Dhs1,7b w kwietniu (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Melvina Ondricka

Last Updated:

Views: 5615

Rating: 4.8 / 5 (68 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Melvina Ondricka

Birthday: 2000-12-23

Address: Suite 382 139 Shaniqua Locks, Paulaborough, UT 90498

Phone: +636383657021

Job: Dynamic Government Specialist

Hobby: Kite flying, Watching movies, Knitting, Model building, Reading, Wood carving, Paintball

Introduction: My name is Melvina Ondricka, I am a helpful, fancy, friendly, innocent, outstanding, courageous, thoughtful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.